Penový čistič výparníka a potrubia s hadičkou 90cm (226 g)

Aktívna pena odstraňuje nepríjemné pachy v autoklimatizácii.


Katalógové číslo: OE1

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 16.46 EUR

Cena bez DPH 20%: 13.72 EUR


Dostupnosť: skladom      

Profesionálny prípravok pre dôkladné vyčistenie ťažko dostupných partií autoklimatizácie. 1 balenie vystačí na 2-3 použitia. Aktívna pena odstraňuje nepríjemné pachy v mieste ich vzniku, poskytuje dlhodobý účinok.
POUŽITIE: Pred použitím riadne pretrepte! Na nádobku starostlivo nasaďte čiapočku s hadičkou, ktorú potom opatrne zasuniete cez odtokovú rúrku do výparníka. Stlačte tlačidlo spreja tak, aby látka začala prúdiť hadičkou a to po dobu asi 15 sekúnd alebo kým pena nezačne unikať odtokom. Nechajte pôsobiť 10 až 15 minút - pena skvapalnie a spoločne s nečistotami odtečie zo systému. Zapnite klimatizáciu a nechajte bežať na malý výkon po dobu asi 5 minút.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi