Čistiaci prostriedok chladiacej sústavy (355 ml)

Prvotriedna prísada na čistenie chladiacej sústavy.


Katalógové číslo: RF12P

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 5.21 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.34 EUR


Dostupnosť: skladom      

Čistiaci prostriedok chladiacej sústavy. Prvotriedna prísada na čistenie chladiacej sústavy a s ňou spojeného kúrenia automobilu. Odstraňuje vodný kameň, hrdzu, mastnotu a všetky usadeniny z vnútorného povrchu sústavy. Zreteľne vylepšuje účinnosť chladenia a kúrenia, vhodný pri každej výmene kvapaliny v systéme. Nepoškodzuje kovové ani gumové súčasti. Obsah fľaše dokáže vyčistiť sústavu s objemom až 30 l.

 

Použitie:

Pred použitím zatraste! Z mierne ohriateho chladiča a pri zapnutom kúrení vypustite chladiacu kvapalinu. Uzavrite výpustný otvor a nalejte do sústavy čistú vodu spoločne s prípravkom, vždy 1 balenie s 20 litrami vody. Potom nechajte motor bežať 30 minút a vodu, ktorá bude obsahovať nečistoty, vypustite. Pri veľkom znečistení prepláchnite sústavu ešte jednou čistou vodou, než ju definitívne naplníte prevádzkovou kvapalinou.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi