Čistiaci prostriedok chladiacej sústavy (355 ml)

Prvotriedna prísada na čistenie chladiacej sústavy a s ňou spojeného kúrenia automobilu.


Katalógové číslo: RF12P

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 4.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.08 EUR


Dostupnosť: skladom      

Cooling System Rapid Flush

Čistiaci prostriedok chladiacej sústavy. Prvotriedna prísada na čistenie chladiacej sústavy a s ňou spojeného kúrenia automobilu. Odstraňuje vodný kameň, hrdzu, mastnotu a všetky usadeniny z vnútorného povrchu sústavy. Zreteľne vylepšuje účinnosť chladenia a kúrenia, vhodný pri každej výmene kvapaliny v systéme. Nepoškodzuje kovové ani gumové súčasti. Obsah fľaše dokáže vyčistiť sústavu s objemom až 30 l.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.