PAG olej ISO 46 s UV farbivom (946 ml)

PAG olej nízkej viskozity ISO 46, obohatený o UV farbivo.


Katalógové číslo: P46UVQT

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 33.60 EUR

Cena bez DPH 20%: 28.00 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

PAG olej nízkej viskozity ISO 46, obohatený o UV farbivo pre ľahkú detekciu priesakov. Vhodný do všetkých systémov autoklimatizácie R-134a, u ktorých výrobca predpisuje olej tejto špecifikácie.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P312

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ …

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi