PAG olej ISO 100 (stredná viskozita) + UV farbivo (946 ml)

PAG olej strednej viskozity ISO 100, obohatený o UV farbivo.


Katalógové číslo: P100UVQT

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 32.59 EUR

Cena bez DPH 20%: 27.16 EUR


Dostupnosť: skladom      

PAG olej strednej viskozity ISO 100, obohatený o UV farbivo pre jednoduchú detekciu priesakov. Vhodný do všetkých systémov autoklimatizácie R-134a, u ktorých výrobca predpisuje olej tejto špecifikácie.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P312

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ …

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi