Kompletná náplň + čistiace a tesniace prísady (368 g)

Kodicionér do autoklimatizácie R134a


Katalógové číslo: RLS134X

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 27.72 EUR

Cena bez DPH 20%: 23.10 EUR


Dostupnosť: skladom      

Unikátna zmes čistiacich, tesniacich a lubrikačných prísad do autoklimatizácie. Zvyšuje výkon a rýchlosť systému R134a., kde udržiava všetky jeho súčasti plne funkčné.

Kvôli novému samouzatvárateľnému ventilu, možno aplikovať iba pomocou sád MB134CS alebo HGT134CS, prípadne ich obdobou obsahujúci dávkovací kohút DV134.


H280

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H370

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte lekára

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi