Vrátenie tovaru do 14 dní

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

V pripade odstupenie od zmluvy nám pošlite vyplnený formulár na adresu:

DRIVE SK s.r.o.
Jesenského 3175
Trenčín 91101

 
 
Kupující spotřebitel:   .........................................................................
 
Adresa:                          ........................................................................
 
                                       .………………………………………………
 
Telefon:                         .......................................................................
 
E-mail:                           .......................................................................
 

Prodávající: e-shop AutoMotoChemia.sk    IČ:  36314960  DIČ : SK2020177753

Drive SK s.r.o., Jesenského 3175,  911 01 Trenčín

Číslo objednávky:        ........................................................................
 
Datum prodeje:            ....... ................................................................
 
 
Označení vráceného zboží: ...............................................................
 
Zaškrtněte, nebo uveďte důvod vrácení zboží:
 
Zboží je nefunkční  …………………………………………………………………………………………………..
 
Zboží mi nevyhovuje ………………………………………………………………………………………………..
 
Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:  …………………………………………………………………
 
Jiný důvod: ...................................................................
 
Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem
 
na bankovní účet číslo:      ........................................ /........................
 
 
Datum a podpis kupujícího spotřebitele   ……………………………………………………………………………………
 
 

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavky. Najlepšou  možnosťou je zaslanie vyplneného Odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a nákupného dokladu.

 

V žiadnom prípade nám neposielajte vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.

Facebook