Kondicionér + prísady pre dokonalý výkon AK (148 g)

Prvotriedna prísada na celkové ošetrenie a optimalizáciu výkonu autoklimatizácie.


Katalógové číslo: TUP134DC

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 11.80 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.83 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Prvotriedna prísada pre celkovú optimalizáciu výkonu autoklimatizácie. Zabezpečuje hladký a tichý chod, chráni mechanické časti systému pred opotrebovaním. Odstraňuje usadeniny a obnovuje funkčnosť gumových tesnení. Vhodný do systémov R134a. Použitie bez nutnosti náradia.

 

Obsah:

a) Univerzálne chladivo R134a.

b) Lubrikant a kondicionér na zvýšenie výkonu MAXI COOL.

c) Prísada na vyčistenie potrubia a kompresora od usadenín.

d) Zložka na detekciu a utesnenie menších priesakov v gumových súčastiach sústavy (tesnenie, hadica, o-krúžky).

 

Návod:

1) Naštartujte motor (nikdy nie v uzavretej miestnosti), zapnite klimatizáciu na maximum a nechajte bežať vo voľnobehu.

2) POZOR! Výrobok zásadne napájajte iba na ventil nízkeho tlaku - nachádza sa na nízkotlakovej strane systému klimatizácie, väčšinou medzi kompresorom a výparníkom (viď príručka vášho automobilu) a je chránený modrou alebo čiernou krytkou.

3) Odskrutkujte krytku ventilu. Pred použitím riadne zatraste! Odstráňte priehľadné viečko výrobku, nádobku držte hore dnom a pevným tlakom pritlačte aplikátorom na ventil klimatizácie, kým sa jej celý obsah nedostane do systému, minimálne 15 sekúnd. V prípade potreby opäť zatraste a aplikáciu zopakujte.

4) Naskrutkujte späť krytku ventilu klimatizácie.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H370

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte lekára

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi