Olej do vákuových púmp (946 ml)

Bezpečne miešateľný so všetkými pôvodnými náplňami.


Katalógové číslo: VPO1

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 14.95 EUR

Cena bez DPH 20%: 12.46 EUR


Dostupnosť: skladom      

Bezpečne miešateľný so všetkými pôvodnými náplňami. Podporuje hladký chod a predlžuje životnosť. Určené pre odborné použitie.
 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi