Reklamácie tovaru


 

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Reklamáciu zákazník uplatňuje priamo u predávajúceho. Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 250/2007 Z.z. tridsaťdňová. Kupujúci je povinný pri reklamácii uviesť aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené. Kupujúci je povinný dodaný tovar poprezerať a pokiaľ zistí chyby alebo nedostatky, je povinný, bez zbytočného odkladu, o nich do 3 dní od prevzatia tovaru písomne e-mailom informovať predávajúceho, na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ a budú zamietnuté.

 

V prípade chybne zaslanej objednávky - zámena položky - nám neodkladne zamenený tovar zašlite späť a obratom Vám zašleme položku správnu s tým, že Vám budú uhradené náklady na poštovné, ktoré ste museli vynaložiť na zaslanie tovaru späť. Poštovné a balné Vám bude vrátené iba v prípade chybne zaslanej položky z našej strany a nebude Vám žiadne účtované. K takto vymieňanému tovaru nie je možné priberať ďalšie položky, inak Vám zaniká nárok na vrátenie vynaloženého poštovného a ďalšie položky navyše Vám budú naúčtované i s poštovným a balným v plnej výške podľa dopravných a prepravných podmienok nášho obchodu.

 

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predložil všetky doklady, ktoré s tovarom dostal:

 

* originál dokladu o zaplatení tovaru

 

* poprípade záručný list, pokiaľ bol vystavený

 

* presný popis chyby, kontakt na Vašu osobu

 
 
 

Pri reklamácii kúpeného tovaru musí byť predložený predávajúcemu kompletný (vrátane všetkých súčiastok a príslušenstva, etikiet - ceduliek).

 

Podľa charakteru reklamovanej chyby a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä však zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, má kupujúci právo v prípade chyby:

 

na bezplatné odstránenie chyby výrobku, na primeranú zľavu z ceny výrobku, na výmenu výrobku.

 

Pokiaľ nie je možná ani jedna zo zhora uvedených možností, má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.

 

O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje predávajúci.

Pri neoprávnenej reklamácii, ak nebude zistená reklamovaná chyba, alebo ak pôjde o chybu, na ktorú sa nevzťahuje poskytnutá záruka do záruky, môže predávajúci požadovať úhradu všetkých vzniknutých nákladov.

 

V prípade pochybností či nejasností s možnosťami použitia predávanej veci odporúčame vopred kontaktovať našu firmu a predísť tak prípadným budúcim nejasnostiam a nedorozumeniam, spôsobených technickými vlastnosťami niektorých výrobkov, či inými okolnosťami. V prípade oprávnenej a úplne zrejmej reklamácie Vám navrhneme čo najrýchlejšie a najvýhodnejšie riešenie.

 

 

Facebook