Štartovací spray (286 g)

NAHRAZEN VÝROBKOM OBJ. Č. 22004


Katalógové číslo: SA16

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 6.80 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.67 EUR


Dostupnosť: na požiadanieObjednať       

Štartovací spray je teraz v novom balení pod obj. číslom 22004.


Špičkový prípravok pre naštartovanie motorov dopravných prostriedkov a inej techniky pri veľmi nízkych teplotách (až do -50 ° C). Vhodný pre dieselové i benzínové agregáty. Šetrí štartér a autobatériu, nepoškodzuje katalyzátor. Obsahuje mazacie častice a inhibítory hrdze.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

VIDEO - NESPRÁVNÉ POUŽITÍ STARTOVACÍHO SPREJE :o)

Na videu se můžete pobavit nad nesprávným použitím startovacího spreje. 

Vy ale výrobek jistě použijete správně :o)

Návod k použití:

Používejte zásadně při vypnutém zapalování motoru. Spray držte ve svislé poloze a vstříkněte obsah po dobu 2-3 sekund do hrdla sání či na vzduchový filtr. Nastartujte, případně postup zopakujte. POZOR! Nepoužívejte u diesel motorů vybavených předzapalovací komorou se žhavícími svíčkami, hrozí předčasné vznícení! Zásadně nenanášejte v nadměrném množství a dbejte, aby se obsah nedostal mimo určené prostory, může dojít k poškození zdraví a motoru.