Silikónový olej spray (297 g)

Olej s obsahom čistého silikónu pre jednoduchú údržbu dielov a súčiastok.


Katalógové číslo: SL15

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 5.21 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.34 EUR


Dostupnosť: skladom      

Silikónový olej spray. Olej v rozprašovači s vysokým obsahom čistého silikónu pre jednoduchú údržbu dielov a súčiastok z kovu, dreva, plastov a gumy. Obnovuje mäkkosť a pružnosť gumových súčastí, zabraňuje vŕzganie, zasekávanie a zamŕzaniu, ošetrené plochy sú hladké a klzké.Maže a chráni najmä tesniace profily dverí a okien, remene ventilátorov, zámky dverí ai.

 

Použitie:

Pred použitím riadne pretrepte! Nanášajte na čisté a suché plochy pomocou hadičky zasunutej do hlavičky spreja.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi