Kondicionér pre zvýšenie výkonu autoklimatizácie s aplikátorom pre priame použitie (113 g)

Booster do autoklimatizácie. Prevedenie aplikátor pre priame použitie.


Katalógové číslo: AF4

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 10.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.42 EUR


Dostupnosť: skladom      

TUNING Autoklimatizácie !!!

Výrobok vyvinutý pre NASA. Špičková prísada pre akceleráciu výkonu autoklimatizácie - urýchľuje nástup chladenie až o 50%. Menej častým spínaním kompresora znižuje spotrebu, šetrí mechanické súčasti systému. Absorbuje vlhkosť a čistí od usadenín, zabezpečuje pokojný a tichý chod. Eliminuje menšie netesnosti v gumových súčastiach (tesnenia, hadice, o-krúžky).
Vhodný do systému R134a. Aplikácia bez nutnosti náradia.

Menej častým spínaním kompresora znižuje spotrebu a tým aj náklady na chladenie. Podstatne zvyšuje užívateľský komfort! Zvýšený účinok prípravku sa zachováva aj po ďalšej pravidelnej kontrole chladiva spojené s odsatím chladiaceho média. Aditíva a inhibítory obsiahnuté v tomto prostriedku sa viažu na systémový PAG olej. Odsatím média pri odsávaní sa zvyčajne odsaje PAG oleja minimum. Preto zostáva účinok znížený odhadom o 10%. Použitie AF4 tuning je potom viacročné! Obsahuje zmes špeciálnych aditív Qwikboost (vyvinuté pre NASA). Zabezpečuje pokojný a tichý chod kompresora, absorbuje vlhkosť a čistí sústavu od usadenín. Eliminuje menšie netesnosti v gumových súčastiach (tesnenia, hadice, O-krúžky) a zabraňuje tým presakovaniu kvapaliny zo sústavy.
Certifikovaný

Použitie:

Vždy noste ochranný odev, okuliare a rukavice. Pred použitím riadne zatraste!
1) Naštartujte motor (nikdy nie v uzavretej miestnosti), zapnite klimatizáciu na maximum a nechajte bežať vo voľnobehu.
2) POZOR! Výrobok zásadne napájajte iba na ventil nízkeho tlaku - nachádza sa na nízkotlakovej strane systému klimatizácie, väčšinou medzi kompresorom a výparníkom (viď príručka vášho automobilu) a je chránený modrou alebo čiernou krytkou.
3) Odskrutkujte krytku ventilu. Pred použitím riadne zatraste! Odstráňte priehľadné viečko výrobku, nádobku držte hore dnom a pevným tlakom pritlačte aplikátorom na ventil klimatizácie, kým sa jej celý obsah nedostane do systému, minimálne 15 sekúnd. V prípade potreby opäť zatraste a aplikáciu zopakujte.
4) Naskrutkujte späť krytku ventilu klimatizácie.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H370

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P308

Po expozícii alebo podozrení z nej:

P310

Okamžite volajte lekára

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi