Dvojzložkové epoxy lepidlo s obsahom titánu

Lepidlo s obsahom mikročastíc titánu na pevné a rýchle spojenie kovov.


Katalógové číslo: 47909

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 6.00 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Epoxy system - Titanium

Epoxid s obsahom titánu - na nerez a farebné kovy.
Dvojzložkové lepidlo s obsahom mikročastíc titánu pre pevné a rýchle spojenie plôch, či opravy rozlomených a inak poškodených dielov z kovov. Vytvára veľmi pevný nárazuvzdorný spoj.
Po vytvrdnutí možno opracovávať ako kov. Vypĺňa medzery a stuhne ako "kovová" hmota. Odolné proti chemikáliám a vode.
Použitie na hliník, železo, oceľ, meď, mosadz, nerez ocele a cín.

Farba spoja: šedá
Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 10 min / 4 hodiny
Odolnosť tlak / teplota: 175 kg / cm2 / 93 ° C
Striekačka 25ml.

 

Použitie:

Pred použitím musia byť lepené plochy čisté a suché. Pre pevnejšie spojenie zdrsnite povrchy brúsnym papierom. Otočte aplikátor tryskami nahor, odlomte zdvojené viečko, ktoré starostlivo uschovajte a nechajte uniknúť vzduchové bubliny. Do vaničky, ktorá je súčasťou obalu, vytlačte potrebné množstvo prípravku. Ťahom nasajte do aplikátora vzduch, očistite trysky a nasaďte viečko. Dôkladne premiešajte obe zložky - použite mixačnú tyčinku, ktorá je súčasťou výrobku a oddelí sa pri vytláčaní lepidla. Zmes začína tuhnúť behom 5 minút, pre dokonalý účinok nechajte lepený spoj vytvrdnúť 4 hodiny. Odoláva teplotám do 93 °C. Nevhodný na lepenie plastických hmôt na báze polyetylénu a polypropylénu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi