Dvojzložkové epoxy lepidlo na vlhké a pružné spoje

Špeciálne multifunkčné lepidlo, ktoré lepí a tuhne aj vo vlhkom prostredí. Vytvára ohybný a pružný spoj so zvýšenou odolnosťou proti otrasom a vibráciám.


Katalógové číslo: 22445

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 8.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

H2 Hold All Purpose Flexible Epoxy

Epoxid na pružné / vlhké spoje.

Špeciálne multifunkčné lepidlo, ktoré lepí a tuhne aj vo vlhkom prostredí.
Vytvára ohybný a pružný spoj so zvýšenou odolnosťou proti otrasom a vibráciám.
Vhodný na materiály: ABS, CRS, PVC a väčšina plastov, drevo, kovy, keramika, betón a sklo.

Farba spoja: biela. Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 30 min./24 hod.
Odolnosť tlak / teplota: 130 kg / cm2 / 93 ° C.

Striekačka 25 ml.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H302

Škodlivý po požití.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361fd

Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P312

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ …

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi