Dvojzložkové epoxy lepidlo na vlhké a pružné spoje

Špeciálne multifunkčné lepidlo, ktoré lepí a tuhne aj vo vlhkom prostredí. Vytvára ohybný a pružný spoj so zvýšenou odolnosťou proti otrasom a vibráciám.


Katalógové číslo: 22445

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 8.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

H2 Hold All Purpose Flexible Epoxy

Epoxid na pružné / vlhké spoje.

Špeciálne multifunkčné lepidlo, ktoré lepí a tuhne aj vo vlhkom prostredí.
Vytvára ohybný a pružný spoj so zvýšenou odolnosťou proti otrasom a vibráciám.
Vhodný na materiály: ABS, CRS, PVC a väčšina plastov, drevo, kovy, keramika, betón a sklo.

Farba spoja: biela. Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 30 min./24 hod.
Odolnosť tlak / teplota: 130 kg / cm2 / 93 ° C.

Striekačka 25 ml.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi