Olej do AK systémov hybridných automobilov (207 g)

Antistatický olej do autoklimatizácie hybridných vozidiel.


Katalógové číslo: HYB1

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 25.20 EUR

Cena bez DPH 20%: 21.00 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Spĺňa OEM. Špeciálne upravený antistatický olej do autoklimatizácie hybridných vozidiel, pracujúcich v systéme R134a. Pri aplikácii postupujte podľa servisného manuálu hybridného vozidla. Antistatické vlastnosti umožňujú hladký chod kompresora bez upchávania vplyvom statickej elektriny. Vynikajúce mazacie schopnosti. Výrobok svojím zložením chráni kompresor proti opotrebeniu. Kompatibilný s továrenským mazivom ND-11 pre Toyota a Honda 38899RCJA01. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri práci na hybridných vozidlách z dôvodov vysokého napätia v systéme vozidla.


H315

Dráždi kožu.

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P362

Kontaminovaný odev vyzlečte.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi