Kategórie:
Aditiva > Diesel

Čistič vstrekovacích trysiek diesel na 570 litrov nafty (591 ml)

Prvotriedna prísada na čistenie palivovej sústavy a vstrekovacích trysiek.


Katalógové číslo: 15223

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 17.81 EUR

Cena bez DPH 20%: 14.84 EUR


Dostupnosť: skladom      

Fuel Injector Cleaner 570. Čistič vstrekovacích trysiek na 570 litrov nafty.

Prvotriedna prísada na čistenie potrubia a vstrekovacích trysiek dieselových motorov. Premazáva, čistí a chráni vstrekovacie trysky a palivové čerpadlo. Odstraňuje usadeniny a nečistoty, ktoré spôsobujú ťažké štartovanie, vynechávanie a lenivosť motora. Umožňuje tichý a pokojný chod, zvyšuje výkon pri zníženej spotrebe paliva, znižuje výfukové emisie. Vhodný pre všetky dieselové a turbodieselové motory, vrátane systému Common rail.

Dávkovanie:

Prísadu pridávajte pred natankovaním k motorovej nafte v pomere 100ml: 95 litrov paliva. Obsah fľaše ošetrí až 570 litrov phm. Pre dokonalý účinok používajte pravidelne vždy po najazdení 16 000 km.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi