Univerzálny odvlhčovač na 75 litrov pohonných látok (355 ml)

Celoročné použitie vo všetkých motoroch benzínových, naftových a E85.


Katalógové číslo: 28202

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 5.72 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.77 EUR


Dostupnosť: skladom      

Univerzálny odvlhčovač pohonných hmôt obohatený o čistič vstrekovacích trysiek absorbuje až 5x viac vody, než bežné odvlhčovače. Je určený pre celoročné použitie vo všetkých 2-taktných a 4-taktných benzínových, naftových motoroch a E85.
Prvotriedna prísada do pohonných hmôt odstraňujúca vlhkosť a zabraňujúca tak zamŕzaniu a korózii palivovej sústavy. Obsahuje čistič vstrekovacích trysiek, karburátora a palivovej sústavy. Garantuje rýchle a hladké naštartovanie aj za veľmi chladných podmienok. Vhodný pre motory vybavené vstrekovaním paliva alebo karburátorom. Neškodný pre katalyzátor automobilu.
Zabraňuje korózii.

 

Použitie:
Pridávajte do nádrže automobilu pred tankovaním k palivu v pomere 100 ml prísady na 22 litrov paliva. Obsah fľaše vystačí na ošetrenie až 75 litrov pohonných hmôt.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi