Zaistenie skrutkových spojov modré - stredne pevné (10 ml)

Lepidlo zabraňujúce samovoľnému uvoľňovaniu skrutkových spojov.


Katalógové číslo: B2001

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 7.30 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.08 EUR


Dostupnosť: skladom      

Anaeróbne lepidlo zabraňujúce samovoľnému uvoľňovaniu skrutkových spojov z dôvodov vibrácie, otrasov, pohybu.
Odpadá nutnosť použitia poistných matíc, rozperných a pružných poistných podložiek.
Zároveň chráni spoje pred koróziou, odolávajú vlhkosti, pôsobeniu prevádzkových kvapalín.
Je vhodný pre zaistenie menej namáhaných spojov a spojov s predpokladom častejšej demontáže bez nutnosti použitia profesionálneho náradia.

 

Použitie:

Pred použitím zatraste. Na čisté a suché závity oboch dielov naneste primerané množstvo prípravku a ihneď dokončite utiahnutie spoja. Pre maximálny účinok nechajte vytvrdnúť 3 hodiny.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi