Zaistenie skrutkových spojov červené - extra silné (10 ml)

Anaeróbne lepidlo zabraňujúce samovoľnému uvoľňovaniu skrutkových spojov z dôvodov vibrácie, otrasov, pohybu. Odpadá nutnosť použitia poistných matíc, rozperných a pružných poistných podložiek.


Katalógové číslo: B2011

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 7.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.58 EUR


Dostupnosť: skladom      

Threadlocker Red  

Anaeróbne lepidlo zabraňujúce samovoľnému uvoľňovaniu skrutkových spojov z dôvodov vibrácie, otrasov, pohybu.
Odpadá nutnosť použitia poistných matíc, rozperných a pružných poistných podložiek.

Zároveň chráni spoje pred koróziou, odolávajú vlhkosti, pôsobeniu prevádzkových kvapalín.

Je vhodný pre zaistenie vysoko namáhaných spojov a spojov bez predpokladu budúcej demontáže.

Ideálne pre zaistenie závrtných a rozperných skrutiek.
Uvoľnenie spoja je možné len s použitím profesionálneho náradia.

Tuba 10 ml

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi