Kategórie:
Motor

Prísada na utesnenie motora (355 ml)

Tekutá prísada zabraňujúca presakovaniu motorového oleja netesnosťami.


Katalógové číslo: 21405

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 7.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.58 EUR


Dostupnosť: skladom      

Engine Stop Leak

Prísada pre utesnenie motora. Tekutá prísada zabraňujúca presakovaniu motorového oleja netesnosťami. Regeneruje zoschnuté a zostarnuté tesnenia, utesňuje bez vytvárania pevných čiastočiek, ktoré môžu upchať filter, hadičky atď.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi