Kategórie:
Diesel | Zimné produkty

Zimný aditív diesel na 5677 litrov nafty (3,8 l)

V zimnom období zabraňuje gélovateniu nafty a podporuje ľahké štartovanie.


Katalógové číslo: 15232

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 78.00 EUR

Cena bez DPH 20%: 65.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Prísada udržuje v čistote palivové cesty a vnútorné priestory diesel motorov. Absorbuje vodu, ktorá sa v palivovej sústave vytvára kondenzáciou, odstraňuje všetky nečistoty z trysiek a ventilov. V zimnom období zabraňuje gelovateniu nafty (vylučovanie parafínových častíc, ktoré môžu upchať palivový filter a sústavu) a tým podporuje ľahké štartovanie. Optimalizuje spotrebu paliva, znižuje dymivosť motora. Vhodné na použitie do BIONAFTY.

 

Použitie a dávkovanie:
MOTOROVÁ NAFTA: dávkovanie 1:1500 tj. obsah kanistra vystačí na 5677 litrov motorovej nafty. Pridávajte do nádrže pred tankovaním v pomere cca 0,033 litra prípravku na 50 litrov paliva.
BIONAFTA: dávkovanie 1:750 tj. obsah kanistra vystačí na 2838 litrov BIONAFTY. Pridávajte do nádrže pred tankovaním v pomere cca 0,066 litra prípravku na 50 litrov BIONAFTY.
Prísada zníži teplotu hustnutia paliva až o 16 °C. Samotný aditív sa môže zakaliť či zhustnúť pri vyššej teplote ako v zmesi s palivom - je to jeho prirodzená vlastnosť. Pre optimálny účinok najlepšie skladujte a pridávajte k nafte pri teplotách nad -9 °C. Pred použitím riadne pretrepať. Obsah 3,8 litra

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P311

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi