Kategórie:
Aditiva > Diesel

Stabilizátor pohonných hmôt diesel (946 ml)

Pomáha z paliva odstrániť vodu, baktérie, plesne a zastavuje rast rias.


Katalógové číslo: 22254

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 45.70 EUR

Cena bez DPH 20%: 38.08 EUR


Dostupnosť: skladom      

  • Pomáha z paliva odstrániť vodu, baktérie, plesne a zastavuje rast rias.
  • Bezpečné použitie vo všetkých dieselových motoroch vrátane poľnohospodárskych a lodných.
  • Bezpečné použitie pre všetky typy motorovej nafty, vrátane motorovej nafty s ultra nízkym obsahom síry a do bio-nafty.
  • Udržuje naftu čerstvú - pre rýchle ľahké štarty


Obsah vystačí na ošetrenie 1200 litrov nafty.

Odporúčané dávkovanie prípravku výrobcom:
30 ml na 38 L pri použití počas sezóny
30 ml na 19 L pri odstavení techniky

Spotrebujte do dvoch rokov od otvorenia.

STA-BIL chráni pred tvorbou mikroorganizmov, biochemickým rozkladom pohonných hmôt pri dlhom skladovaní a zabraňuje tak tvorbe korózie a kalov v potrubí palivovej sústavy a motora.
Predstavuje jedinečný rad stabilizátorov pohonných hmôt. Udržuje pohonné hmoty čerstvé po dobu 8-10 mesiacov a chráni tak palivovú sústavu a pohonnú jednotku sezóne používaných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych strojov a odstavené agregáty v ktorých sa pohonné hmoty nachádzajú pred vážnym poškodením. Motory chránené týmito prípravkami naštartujete aj po dlhej odstávke bez najmenších problémov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné okuliare.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi