Špeciálny čistič exteriéru kabrioletu a SUV (950 ml)

Silný a pritom šetrný čistič na plátno a vinyl.


Katalógové číslo: 30550

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 10.75 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.96 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálny prípravok, ktorý si ľahko poradí aj s najodolnejšou zažranou špinou a mastnotou na plátennej, alebo vinylovej (koženkovej) streche kabrioletu, či krytu SUV. Neobsahuje saponáty, agresívne rozpúšťadlá ani abrazívne materiály. Nenarušuje odolnosť proti vode, vysychá bez zanechania škvŕn.

 

Použitie:

Aplikujte mimo priameho slnečného svetla. Prúdom vody odstráňte hrubé nečistoty a na stále vlhký povrch naneste rovnomerný film prípravku. Čistite ľahkými ťahmi jemnou plastovou kefou, froté handrou alebo špongiou, potom opäť dôkladne opláchnite. Pri silnom znečistení (vtáčí trus, miazga zo stromov, olejové škvrny atď.) aplikáciu opakujte a nechajte 10 - 20 minút pôsobiť. Na už čistú strechu kabrioletu použite vhodnú impregnáciu značky 303!

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P332 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi