Impregnácia na plátenú strechu kabrioletu (473 ml)

Zabraňuje starnutiu a vyblednutiu, obnovuje odolnosť proti vlhkosti.


Katalógové číslo: 30616

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 24.36 EUR

Cena bez DPH 20%: 20.30 EUR


Dostupnosť: skladom      

Poskytuje 100% ochranu proti škodlivým vlivom UV (slnečného) žiarenia. Zabraňuje starnutiu a blednutiu textilných materialov, obnovuje a posiluje ich odolnosť proti vlhkosti. Vhodný pre  ošetrenie všetkých syntetických i prírodných tkanin a jemnej kože. Ošetrené plochy odpudzujú  prach, mastnotu a cestnú špinu. Pre svoj výnimočný účinok je ideálny pre starostlivosť o plátenné strechy a textilné prvky v interieru kabrioletu.

 

Použitie:

Používajte iba na dokonale čisté a suché materiály, zbavené zvyškov čistiacich prostriedkov. Najlepšie výsledky dosiahnete pri aplikácii na priamom slnečnom svetle a teplote nad 21 °C. Nanášajte rovnomerne pokiaľ plocha nie je vlhká na dotyk. Dbajte aby nedošlo k postriekaniu okolitej karosérie, prípadne ihneď utrite. Impregnáciu nechajte 6-12 hodín riadne vsiaknuť a vyschnúť - iba tak bude ochrana dokonalá!

Pozor! Niektoré materiály môžu byť farebne nestále, preto pôsobenie výrobku najprv opatrne vyskúšajte na menšom nenápadnom kúsku povrchu. Nevhodný na ošetrenie plastových a gumových dielov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 018

Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky

EUH 204

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H302 + H332

Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

Ošetřená střecha kabrioletuImpregnace motorového prostoru

ošetření plastů nad motorem