Impregnácia na plátenú strechu kabrioletu (473 ml)

Zabraňuje stárnutiu a blednutiu textilných materiálov, obnovuje a posiluje ich odolnosť proti vlhkosti. Vhodný pre ošetrenie všetkých syntetických i prírodných tkanín a jemnej kože.


Katalógové číslo: 30616

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 18.50 EUR

Cena bez DPH 20%: 15.42 EUR


Dostupnosť: skladom      

Fabric Guard Water Repellent 473 ml

Poskytuje 100% ochranu proti škodlivým vlivom UV (slnečného) žiarenia. Zabraňuje starnutiu a blednutiu textilných materialov, obnovuje a posiluje ich odolnosť proti vlhkosti. Vhodný pre  ošetrenie všetkých syntetických i prírodných tkanin a jemnej kože. Ošetrené plochy odpudzujú  prach, mastnotu a cestnú špinu. Pre svoj výnimočný účinok je ideálny pre starostlivosť o plátenné strechy a textilné prvky v interieru kabrioletu.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 018

Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky

EUH 209/ 209A

Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou. Pri používaní sa môže stať horľavou.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

Ošetřená střecha kabrioletuImpregnace motorového prostoru

ošetření plastů nad motorem