Čistič plátennej a vinylovej strechy kabrioletu (950 ml)

Koncentrovaný extra silný prípravok na dokonalé vyčistenie textilných a vinylových partií dopravných prostriedkov - skladacia strecha, otvorený interiér a nákladný priestor, kryty a poťahy.


Katalógové číslo: 30552

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 16.13 EUR

Cena bez DPH 20%: 13.44 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Fabric & Vinyl Cleaner

Koncentrovaný extra silný prípravok na dokonalé vyčistenie textilných a vinylových partií dopravných prostriedkov - skladacia strecha, otvorený interiér a nákladový priestor, kryty a poťahy. Vďaka unikátnym aktívnym látkam je vysoko efektívny a pritom bezpečný - neobsahuje saponáty, agresívne rozpúšťadlá ani abrazívne častice. Spoľahlivo odstráni prach, mastnotu a všetku cestnú špinu. Nenarušuje odolnosť proti vode, vysychá bez zanechania škvŕn.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P332 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

Prvotní ošetření přípravkem 30552

Prvotní ošetření přípravkem 30552 CLEANER 303Následné ošetření proti vodě přípravkem 30616(650)

Následné ošetření proti vodě přípravkem 30616 nebo 30650Ošetření potahů proti vodě s 30616 nebo 30650