Čistič plátennej a vinylovej strechy kabrioletu (950 ml)

Koncentrovaný extra silný prípravok na čistenie textilných a vinylových povrchov.


Katalógové číslo: 30552

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 16.30 EUR

Cena bez DPH 20%: 13.58 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Koncentrovaný extra silný prípravok na dokonalé vyčistenie textilných a vinylových partií dopravných prostriedkov - skladacia strecha, otvorený interiér a nákladový priestor, kryty a poťahy. Vďaka unikátnym aktívnym látkam je vysoko efektívny a pritom bezpečný - neobsahuje saponáty, agresívne rozpúšťadlá ani abrazívne častice. Spoľahlivo odstráni prach, mastnotu a všetku cestnú špinu. Nenarušuje odolnosť proti vode, vysychá bez zanechania škvŕn.

 

Použitie:

Používajte priamo alebo ako riedený roztok (minimálne 100 ml koncentrátu ku 4 l vody). Aplikujte mimo priameho slnečného svetla. Prúdom vody odstráňte hrubé nečistoty a na stále vlhký povrch naneste rovnomerný film prípravku. Čistite ľahkými ťahmi jemnou plastovou kefou, froté handrou alebo špongiou, potom opäť dôkladne opláchnite. Pri silnom znečistení (vtáčí trus, miazga zo stromov, zvyšky potravín atď.) zvýšte koncentráciu a nechajte 10 - 20 minút pôsobiť.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P332 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

Prvotní ošetření přípravkem 30552

Prvotní ošetření přípravkem 30552 CLEANER 303Následné ošetření proti vodě přípravkem 30616(650)

Následné ošetření proti vodě přípravkem 30616 nebo 30650Ošetření potahů proti vodě s 30616 nebo 30650