Impregnácia na koženkovú (vinylovú) strechu kabrioletu (473 ml)

Zabraňuje stárnutiu a vyblednutiu materiálov ako vinyl, guma, všetky plasty, sklolaminát a koža.


Katalógové číslo: 30340

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 17.14 EUR

Cena bez DPH 20%: 14.28 EUR


Dostupnosť: skladom      

Aerospace Protectant 

Poskytuje 100% ochranu proti škodlivým vplyvom UV (slnečného) žiarenia. Zabraňuje starnutiu a vyblednutiu materiálov ako vinyl, guma, všetky plasty, sklolaminát a koža. Ošetrené plochy odpudzujú prach, mastnotu, vlhkosť a cestnú špinu. Pre svoj výnimočný účinok sa obzvlášť hodí pre starostlivosť o vinylové strechy a interiery kabrioletov. Vhodný tiež na matné povrchy, nezanecháva mastné stopy.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi