Impregnácia na plátennú strechu kabrioletu (950 ml)

Zabraňuje stárnutiu a blednutiu textilných materiálov, obnovuje a posiluje ich odolnosť proti vlhkosti. Vhodný pre ošetrenie všetkých syntetických i prírodných tkanin a jemnej kože


Katalógové číslo: 30606

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 34.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 28.67 EUR


Dostupnosť: skladom      

Fabric Guard Water Repellent 950

Poskytuje 100% ochranu proti škodlivým vlivům UV (slunečního) záření. Zabraňuje stárnutí a blednutí textilních materiálů, obnovuje a posiluje jejich odolnost proti vlhkosti. Vhodný pro ošetření veškerých syntetických i přírodních tkanin a jemné kůže. Ošetřené plochy odpuzují prach, mastnotu a silniční špínu. Pro svůj vyjímečný účinek je ideální pro péči o plátěné střechy a textilní prvky v interieru kabrioletu.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 018

Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky

EUH 209/ 209A

Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou. Pri používaní sa môže stať horľavou.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi