Kategórie:
Aditiva > Benzín

Zvýšenie oktánového čísla o 2,5 bodu na 60 litrov benzínu (360 ml)

Prísada, zvyšujúca kvalitu a oktánové číslo benzínu až o 2,5 bodu.


Katalógové číslo: 3020

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 7.56 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.30 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Octane Improver

Zvýšenie oktánového čísla o 2,5 bodu na 60 litrov benzínu. Prísada, zvyšujúca kvalitu a oktánové číslo benzínu až o 2,5 bodu. Čistí palivový systém, zabezpečuje plynulý a tichý chod motora pri zvýšenom výkone. Eliminuje nepríjemné klepanie a cvrlikanie, spôsobené nízkooktánovým palivom.

Dávkovanie:

Obsah fľaše pridajte k 55 – 60 litrom paliva, tým dôjde k zvýšeniu oktánového čísla až o 3 stupne. Pri vyššej koncentrácii dochádza k ďalšiemu zvýšeniu kvality paliva. Nepoškodzuje katalyzátor.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi