Kategórie:
Prevodovka

Výplach prevodovky (355 ml)

Preplach prevodovky - určené pre čistenie s preplachovacím prístrojom.


Katalógové číslo: 1694

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 12.60 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.50 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Na čistenie s preplachovacím prístrojom.
Bezpečne odstraňuje kal a usadeniny v prevodovke spôsobené prevádzkou vozidla. Pomocou prístroja cirkuluje preplachovacia kvapalina vo vnútri priestoru prevodovky a tlakom cirkulácie rozpúšťa nečistoty, ktoré následne vyplaví. Pomáha predĺžiť životnosť a pripravuje ju pre novú kvapalinu. Precízne očistí všetky vnútorné súčasti.
Pozor! Nevhodný do prevodoviek s plynulo meniteľným prevodom CVT (Continuously Variable Transmission)

 

 

Použitie:

Obsah fľaše pridajte k 3-5 litrom prevodového oleja všetkých typov. Ak po aplikácii po prejdení 800-100 km z prevodovky stále uniká olej, jedná sa o mechanickú závadu, navštívte teda najbližší servis. Nechajte cirkulovať po dobu 10 minút. Postupujte podľa návodu k preplachovaciemu prístroju. Vymeňte filter prevodovky podľa pokynov výrobcu vozidla.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.