Kategórie:
Prevodovka

Výplach prevodovky (355 ml)

Preplach prevodovky - určené pre čistenie s preplachovacím prístrojom.


Katalógové číslo: 1694

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 12.60 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.50 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Transmission Power Flush

Preplach prevodovky - určené pre čistenie s preplachovacím prístrojom.
Bezpečne odstraňuje kal a usadeniny, spôsobené prevádzkou. Pomáha predĺžiť životnosť spojky. Pripravuje prevodovku pre novú kvapalinu. Pomáha čistiť všetky vnútorné časti prevodovky.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.