Výplach posilňovača riadenia - 946 ml

Dôkladne prečistí, predĺži životnosť posilňovača.


Katalógové číslo: 1696

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 26.21 EUR

Cena bez DPH 20%: 21.84 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Power Steering Flush

Výplach posilňovača riadenia. Dôkladne prečistí, predĺži životnosť posilňovača. Vhodný pre všetky posilňovače všetkých osobných i nákladných automobilov. Bezpečný pre použitie vo všetkých preplachových strojoch pre posilňovače.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P304 + P340 + P310

PO VDÝCHNUTÍ: preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi