Výplach posilňovača riadenia - 946 ml

Dôkladne prečistí, predĺži životnosť posilňovača.


Katalógové číslo: 1696

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 26.21 EUR

Cena bez DPH 20%: 21.84 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Power Steering Flush

Výplach posilňovača riadenia. Dôkladne prečistí, predĺži životnosť posilňovača. Vhodný pre všetky posilňovače všetkých osobných i nákladných automobilov. Bezpečný pre použitie vo všetkých preplachových strojoch pre posilňovače.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 

Použitie:
1)Vypustite starú kvapalinu a starostlivo očistite od zvyškov oleja jednotku posilňovača riadenia a čerpadlo.
2) Nalejte celú fľašu do nádržky posilňovača riadenia, ale nepreplňujte.
3) Naštartujte vozidlo a po dobu 5 minút otáčajte volantom zľava doprava, aby sa systém dôkladne prepláchol.
4) Vypnite motor a starostlivo vypustite všetok obsah posilňovača riadenia.
5) Doplňte systém odporúčanou kvapalinou alebo univerzálnou kvapalinou Gold Eagle.
Pozor! Pokiaľ použijete preplachovací stroj, držte sa pokynov na jeho obsluhu.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto označenie). Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Po styku s pokožkou okamžite odložte všetko kontaminované oblečenie a kožu okamžite umyte veľkým množstvom vody. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P304 + P340 + P310

PO VDÝCHNUTÍ: preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi