Kategórie:
Aditiva > Benzín

Čistič vstrekovacích trysiek benzín (360 ml)

Prvotriedna prísada na čistenie palivovej sústavy a vstrekovacích trysiek.


Katalógové číslo: 3031

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 7.39 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.16 EUR


Dostupnosť: skladom      

Fuel Injector Cleaner.

Čistič vstrekovacích trysiek - BENZÍN. Prvotriedna prísada na čistenie palivovej sústavy a vstrekovacích trysiek benzínových motorov. Nepoškodzuje katalyzátor, neobsahuje metanol. Účinne odstraňuje všetky usadeniny a nečistoty, ktoré spôsobujú ťažké štartovanie, vynechávanie a lenivosť motora. Znižuje spotrebu paliva a výfukové emisie.

Dávkovanie:

Pridávajte pred natankovaním k 55-60 benzínu. Pre dokonalý účinok používajte pravidelne po najazdení 7-8.000 km.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi