Kategórie:
Aditiva > Diesel

Kompletné ošetrenie palivovej sústavy diesel na 5677 litrov nafty (3,8 l)

Kompletné ošetrenie palivovej sústavy na 5677 litrov nafty. Ošetrí trysky, zvýši cetánové číslo, zabraňuje gélovateniu nafty. Všetko v jednom!


Katalógové číslo: 15229

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 90.72 EUR

Cena bez DPH 20%: 75.60 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

 

Complete Fuel System Treatment 5677. Kompletné ošetrenie palivovej sústavy pre ošetrenie 5677 litrov nafty.
Ošetrí trysky, zvýši cetánové číslo, zabraňuje gélovateniu nafty. Všetko v jednom!

Prvotriedna prísada na údržbu palivovej sústavy dieselových motorov. Premazáva, čistí a chráni vstrekovacie trysky a palivové čerpadlo. Odstraňuje všetky usadeniny a nečistoty, ktoré spôsobujú ťažké štartovanie, vynechávanie a lenivosť motora. Navracia plný výkon pri zníženej spotrebe paliva, znižuje výfukové emisie. Vhodný pre všetky dieselové a turbodieselové motory.
Použitie a dávkovanie: MOTOROVÁ NAFTA: dávkovanie 1: 1500 tj. obsah kanistra vystačí na 5677 litrov motorovej nafty. Pridávajte do nádrže pred tankovaním v pomere cca 0,033 litra prípravku na na 50 litrov paliva.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi