Rýchla oprava defektu bezdušových pneumatík 15" (510 ml)

Prvotriedny prípravok na opravu menších defektov a prierazov bezdušových pneumatík.


Katalógové číslo: 21701

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 14.45 EUR

Cena bez DPH 20%: 12.04 EUR


Dostupnosť: skladom      

Rýchla oprava defektu bezdušových pneumatík - spray. Prvotriedny prípravok na opravu menších defektov a prierazov bezdušových pneumatík do veľkosti 0,5 - 0,8 cm.Ľahká aplikácia bez nutnosti použitia ďalšieho náradia a demontáže postihnutej pneumatiky. Nevýbušný a nehorľavý výrobok!

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi