Rýchla oprava defektu bezdušových pneumatík 15" (510 ml)

Prípravok na opravu menších defektov a prierazov bezdušových pneu s hadičkou.


Katalógové číslo: 21701

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 14.45 EUR

Cena bez DPH 20%: 12.04 EUR


Dostupnosť: skladom      

Rýchla oprava defektu bezdušových pneumatík - spray. Prvotriedny prípravok na opravu menších defektov a prierazov bezdušových pneumatík do veľkosti 0,5 - 0,8 cm.Ľahká aplikácia bez nutnosti použitia ďalšieho náradia a demontáže postihnutej pneumatiky. Nevýbušný a nehorľavý výrobok!

 

Použitie:

Natočte poškodené koleso tak, aby nafukovací ventil bol v pozícii 6 hodín, teda pri spodnom okraji. Predmet, ktorý je príčinou defektu, pokiaľ možno neodstraňujte. Naskrutkujte hadičku aerosólu čo najtesnejšie na nafukovací ventil a stlačte tlačidlo spreja tak, aby látka začala prúdiť do pneumatiky. Vtlačte stlačením toľko prípravku, aby sa pneumatika nahustila. Po oprave ihneď uveďte vozidlo do pohybu, avšak pri najazdení prvých 5-8 km neprekračujte rýchlosť 30 km/hod, aby sa vo vnútri kolesa mohol vytvoriť súvislý tesniaci film. Tento prípravok je použiteľný iba na opravu bezdušových pneumatík a z bezpečnostných dôvodov odporúčame pri dvoj- a viacstopových vozidlách. Pred použitím riadne zatraste, pri chladnom počasí zahrejte napr. pri kúrení automobilu, ale nikdy nevystavujte plameňom!
Opravenú pneumatiku nikdy nedohusťujte vzduchom alebo iným prípravkom! Oprava nie je definitívna, preto navštívte najbližší pneuservis, kde upozornite na použitie prípravku!

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi