Syntetické mazivo na ošetrenie bŕzd (18 g)

Vysoko kvalitný syntetický tuk pre zabránenie pískaniu kotúčových bŕzd.


Katalógové číslo: 26189

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.67 EUR


Dostupnosť: skladom      

Vysoko kvalitný syntetický tuk pre zabránenie pískaniu kotúčových bŕzd.
Zvyšuje životnosť bŕzd tým, že chráni ošetrené brzdové diely. Zabraňuje korózii, vodotesný, dielektrický.

Prevádzkové teploty -40 ° C / + 218 ° C.

tuba 18g

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P314

Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi