Kategórie:
Aditiva > Benzín

Zvýšenie oktánového čísla o 4-7 bodov na 95 litrov benzínu (473 ml)

Aditív na zvýšenie oktánového čísla benzínu o 4-7 bodov.


Katalógové číslo: 10410

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 24.36 EUR

Cena bez DPH 20%: 20.30 EUR


Dostupnosť: skladom      

104+ Maximum Octane Boost 

Unikátny, na slovenskom trhu bezkonkurenčný výrobok. Zvyšuje oktánové číslo o 4-7 bodov.
Čistí palivovú sústavu a vstrekovacie trysky. Odstraňuje nepokojný a hlasný chod motora.
Poskytuje nezameniteľný zážitok z mohutného oktánového efektu, spojeného s prudkým zvýšením výkonu.
Vhodný pre 2- a 4-dobé, športovo ladené a silné benzínové motory.
Bezpečný pre katalyzátor. Na úpravu 95 litrov benzínu.

Použitie:

Obsah fľaše nalejte do nádrže pred tankovaním k 90-95 litrom benzínu. Ošetrené palivo spotrebujte bez ďalšieho tankovania, ktoré by znížilo koncentráciu prípravku a znehodnotilo jeho účinok.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi