Prísada na utesnenie kovových a gumových častí autoklimatizácie s rýchlospojkou pre priame použitie (85 g)

Profesionálna prísada na utesnenie autoklimatizácie.


Katalógové číslo: 325PL

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 52.08 EUR

Cena bez DPH 20%: 43.40 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Unikátny prípravok na trvalé utesnenie gumových (O-krúžky, tesnenia, hadice) a tiež kovových (potrubie, výparník, kondenzátor, kompresor, akumulátor, sušič) súčastí autoklimatizácie s chladivom R134a. Neupcháva systém ani elektroventily, jeho použitie je úplne bezpečné. Obsahuje červené farbivo na detekciu väčších únikov. Súčasťou výrobku je aplikačná súprava a podrobný návod na použitie.
Určené pre odborné použitie.

 

Použitie:

Pred použitím pretrepte. Naštartujte motor a zapnite klimatizáciu na plný výkon chladenia. Uistite sa, že je v chode AK kompresor.
1) Najprv sa musí hadička priskrutkovať k plechovke, ale je nutné dať pozor, aby tŕň pod kohútikom nádobku neprerazil (prepichovací tŕň nesmie vyčnievať zo závitu a kohútik je povolený).
2) Rýchlospojku upevnite na nízkotlakový ventil AutoKlimatizácie (AK). Nepripájajte na vysokotlakový vstup môže to spôsobiť poruchu a zranenie.
3) Otáčaním kohútika doprava prerazíme tŕňom nádobku a látka začne prúdiť do systému AK. Nádobku držte hore dnom a to tak dlho, pokiaľ sa celá nevyprázdni.
4) Až potom sa musí ihneď doplniť systém chladivom R134A. A to aj preto, aby tesniaca prísada neutesnila samotný ventil nízkeho tlaku AK.
5)Prázdnu nádobku znehodnoťte v súlade so zákonom o recyklácii jedov. Nízkotlakový port po použití zbavte zvyškov tesniča. Nechajte systém chladenia AK v behu minimálne 15 minút pre dokonalé rozmiešanie tesniča s chladivom.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H302

Škodlivý po požití.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H370

Spôsobuje poškodenie orgánov.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi