Kategórie:
Aditiva > Diesel

Kompletné ošetrenie palivovej sústavy na 132 litrov nafty (355 ml)

Kompletné ošetrenie palivovej sústavy na 132 litrov nafty.


Katalógové číslo: 15209

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 9.74 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.12 EUR


Dostupnosť: skladom      

Prvotriedna prísada na údržbu palivovej sústavy dieselových motorov. Premazáva, čistí a chráni vstrekovacie trysky a palivové čerpadlo. Odstraňuje všetky usadeniny a nečistoty, ktoré spôsobujú ťažké štartovanie, vynechávanie a lenivosť motora. Navracia plný výkon pri zníženej spotrebe paliva, znižuje výfukové emisie. Vhodný pre všetky dieselové a turbodieselové motory.

Dávkovanie:

Prísadu pridávajte pred natankovaním k motorovej nafte v pomere 100ml: 37 litrov paliva. Obsah fľaše ošetrí až 132 litrov phm. Pre dokonalý účinok používajte pravidelne vždy po najazdení 8.000 km.


Poznámka: Zloženie výrobku zostáva rovnaké, výrobcom bol iba zmenený obal a názov na "All Season Treatment".

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi