Univerzálne, sekundové lepidlo gel (2 g)

Vysoko kvalitné lepidlo viaže počas 15 sekúnd a vytvára pevný a trvalý spoj.


Katalógové číslo: 29345

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 1.68 EUR

Cena bez DPH 20%: 1.40 EUR


Dostupnosť: skladom      

Vysoko kvalitné a extra rýchlo schnúce nestekavé lepidlo na spojenie plôch z materiálov: tvrdé plastické hmoty a vinyl - oceľ a kovy - guma - sklo - keramika - koža. Vytvára mliečne zafarbený
veľmi pevný a trvalý spoj odolný voči vlhkosti. Teplotný rozsah: 180 ° C maximálna, pevnosť v ťahu: 2500 psi
Nestekavá gélová varianta je ideálna na lepenie na všetky vertikálne plochy.

 

Použitie:

Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pri používaní nikdy nemierte tryskou lepidla do tváre! Lepené plochy musia byť čisté a suché. Spätným naskrutkovaním trysky bude lepidlo pripravené na použitie. Aplikujte po kvapkách, plochy stlačte k sebe po dobu 15 sekúnd a potom nechajte spoj vytvrdnúť niekoľko minút. Lepidlo nie je vhodné na plastické hmoty na báze polyetylénu a polypropylénu.


 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečenstv o. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi