Univerzálne, sekundové lepidlo gel (2 g)

Vysoko kvalitné lepidlo v upravenej tube pre presné a jemné dávkovanie. Viaže počas 15 sekúnd.


Katalógové číslo: 29345

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 1.50 EUR

Cena bez DPH 20%: 1.25 EUR


Dostupnosť: skladom      

Univerzálne sekundové lepidlo - gél - Super Glue Gel


Vysoko kvalitné lepidlo v upravenej tube pre presné a jemné dávkovanie. Viaže počas 15 sekúnd a vytvára číry, veľmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti. Teplotný rozsah: 180 ° C maximálna, pevnosť v ťahu: 2500 psi
Vhodné na väčšinu materiálov ako napríklad: tvrdé plasty a vinyl - kov - guma -sklo -keramika - drevo - korok - kože. Nestekavá gélová varianta je ideálna pre lepenie na všetky vertikálne plochy. Tuba 2 gramy

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečenstv o. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi