Univerzálné sekundové lepidlo (2 g)

Vytvrdzuje do 15 sekúnd a vytvára číry, veľmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti.


Katalógové číslo: 29045

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 1.50 EUR

Cena bez DPH 20%: 1.25 EUR


Dostupnosť: skladom      

Univerzálne sekundové lepidlo
Vysoko kvalitné lepidlo v upravenej tube pre presné a jemné dávkovanie.
Vytvrdzuje do 15 sekúnd a vytvára číry, veľmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti.

Vhodný na väčšinu materiálov ako napríklad:
tvrdé plasty a vinyl - kov - guma -sklo -keramika - drevo - korok - koža.
Tuba 2 gramy

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi