Univerzálné sekundové lepidlo (2 g)

Vysoko kvalitné lepidlo viaže počas 15 sekúnd a vytvára pevný a trvalý spoj.


Katalógové číslo: 29045

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 1.50 EUR

Cena bez DPH 20%: 1.25 EUR


Dostupnosť: skladom      

Vysoko kvalitné lepidlo v upravenej tube na presné a jemné dávkovanie. Extra rýchlo schnúce lepidlo na spojenie plôch z materiálov: tvrdé plastické hmoty a vinyl - oceľ a kovy - guma - sklo - keramika - koža. Vytvára mliečne zafarbený, veľmi pevný a trvalý spoj odolný proti vlhkosti.

 

Použitie:

Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pri používaní nikdy nemierte tryskou lepidla do tváre! Lepené plochy musia byť čisté a suché. Spätným naskrutkovaním trysky bude lepidlo pripravené na použitie. Aplikujte po kvapkách, plochy stlačte k sebe po dobu 15 sekúnd a potom nechajte spoj vytvrdnúť niekoľko minút. Lepidlo nie je vhodné na plastické hmoty na báze polyetylénu a polypropylénu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi