Kategórie:
Aditiva > E85

Stabilizátor a booster pohonných látok E85 - 296 ml

Aditív a booster do pl E85.


Katalógové číslo: 22264

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 12.60 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.50 EUR


Dostupnosť: skladom      

22264 STA-BIL - ETHANOL FUEL TREATMENT AND STABILIZER - zabraňuje korózii, pomáha odstrániť vodu, čistí palivový systém, navracia výkon.

Najlepší bojovník pri problémoch vzniknutých použitím zmesi etanolu s benzínom ako paliva (označenie E85). Takéto palivo na seba viac viaže vodu, ktorá pôsobí na koróziu nádrže, palivového potrubia, karburátor alebo vstrekovanie. Následkom môžu byť problémy so štartovaním, s výkonom motora, nepravidelnosťou jeho chodu. Tento problém sa môže znásobiť dlhodobým odstavením vozidla (motora) z prevádzky (napr. cez zimné obdobie).

Dávkovanie:

Dávkujte v pomere 100ml prípravku na 64 litrov paliva (obsah fľaše vystačí na ošetrenie 189 litrov etanolu s benzínom).

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi