Kategórie:
Aditiva > Diesel

Zvýšenie cetánového čísla diesel na 132 litrov nafty (355 ml)

Zvýšeie cetánového čísla (Diesel).


Katalógové číslo: 15211

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 9.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.58 EUR


Dostupnosť: skladom      

Performance Improver & Cetane Booster. Zvýšenie cetánového čísla na 132 litrov nafty​.

Prvotriedna prísada na zvýšenie výkonu dieselových motorov. Čistí palivové cesty, čistí a chráni vstrekovacie trysky. Zvyšuje cetánové číslo motorovej nafty o 5-10 bodov, a tým zlepšuje akceleráciu, podporuje tichý a pokojný chod pri zníženej spotrebe paliva. Výborný pomocník pri preprave ťažkých nákladov. Vhodný pre všetky dieselové a turbodieselové motory, vrátane systému Comonrail.

 

Nebezpečné účinky na človeka a životné prostredie nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobku, v sekcii "Na stiahnutie".


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu.