Kategórie:
Diesel | Zimné produkty

Zimný aditív diesel na 132 litrov nafty (355 ml)

V zimnom období zabraňuje gélovateniu nafty a podporuje ľahké štartovanie.


Katalógové číslo: 15212

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 9.07 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.56 EUR


Dostupnosť: skladom      

Diesel Anti-Gel & Fuel Treatment 132

Zimný aditív na 132 litrov nafty.

Prvotriedny prípravok, udržujúci v čistote vnútorné priestory dieselových motorov a zvyšujúci kvalitu motorovej nafty. Pôsobí ako lubrikant - chráni pred vnútornou koróziou, zároveň znižuje "klepanie" motora. Absorbuje vodu, ktorá sa v palivovej sústave vytvára kondenzáciou, odstraňuje všetky nečistoty z trysiek a ventilov. V zimnom období podstatne zabraňuje hustnutiu a gélovateniu nafty, a tým podporuje ľahké naštartovanie. Optimalizuje spotrebu paliva, znižuje dymivosť motora.

Dávkovanie:

Prísadu pridávajte pred natankovaním k motorovej nafte v pomere 100ml: 37 litrov paliva. Obsah fľaše ošetrí až 132 litrov phm.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi