Autošampón s polymérmi (946 ml)

Autošampón na syntetickej báze.


Katalógové číslo: 517377

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 10.08 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.40 EUR


Dostupnosť: skladom      

Supreme Protection Polymer Premium Wash & Wax ®

Dodáva vysoký polymérový lesk a ochranu. Bohatá pena ľahko umyje špinu, brzdový aj cestný prach, všetky povrchové nečistoty, zvyšky hmyzu, dechtové škvrny atď. z karosérie. Udržuje auto krásne čisté a chráni pred drobnými škrabancami. Ochraňuje a pripravuje povrch pred voskovaním. Prítomná svieža vôňa poteší pri práci so šampónom.

517377 lahev 946ml

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 208

Obsahuje <názov senzibilizujúcej látky>. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P338

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi