Autošampón s polymérmi (946 ml)

Autošampón na syntetickej báze.


Katalógové číslo: 517377

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 10.92 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.10 EUR


Dostupnosť: skladom      

Supreme Protection Polymer Premium Wash & Wax ®

Dodáva vysoký polymérový lesk a ochranu. Bohatá pena ľahko umyje špinu, brzdový aj cestný prach, všetky povrchové nečistoty, zvyšky hmyzu, dechtové škvrny atď. z karosérie. Udržuje auto krásne čisté a chráni pred drobnými škrabancami. Ochraňuje a pripravuje povrch pred voskovaním. Prítomná svieža vôňa poteší pri práci so šampónom.

 

Použitie:

Dávkovanie - 30ml koncentrátu na 4 litre vody. Aplikujte na vychladnutý povrch vozidla mimo slnečného svetla. Prúdom vody odstráňte najväčšie hrubé nečistoty. Penu nanášajte mäkkou textíliou, či jemnou kefou na väčšiu súvislú plochu, ktorú pred uschnutím opláchnite čistou vodou. Po umytí celej karosérie opláchnutie znovu zopakujte a celé vozidlo utrite do sucha.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P332

Ak sa prejaví podráždenie pokožky:

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi