Kategórie:
Aditiva > Diesel

Zvýšenie cetánového čísla diesel na 570 litrov nafty (591 ml)

Zvýšeie cetánového čísla (Diesel).


Katalógové číslo: 15224

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 18.98 EUR

Cena bez DPH 20%: 15.82 EUR


Dostupnosť: skladom      

Maximum Cetane Boost. Zvýšenie cetánového čísla na 570 litrov nafty.​

Prvotriedna prísada na zvýšenie výkonu dieselových motorov. Čistí palivové cesty, čistí a chráni vstrekovacie trysky. Zvyšuje cetánové číslo motorovej nafty o 5-10 bodov a tým zlepšuje akceleráciu, podporuje tichý a pokojný chod pri zníženej spotrebe paliva. Výborný pomocník pri preprave ťažkých nákladov. Vhodný pre všetky dieselové a turbodieselové motory. Koncentrát na 570 litrov nafty.

Dávkovanie:

Pre zvýšenie o 4 cetánové čísla pridávajte pred natankovaním k motorovej nafte v pomere 100ml: 96 litrov paliva. Obsah fľaše ošetrí až 570 litrov phm. Na zvýšenie cetánového čísla o 7 bodov zdvojnásobte dávku.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi