Prísada na utesnenie chladiča - prášok /blister/ (20 g)

Prípravok s obsahom hliníkového prášku vhodný na trvalé zacelenie netesností.


Katalógové číslo: ASBP

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 3.53 EUR

Cena bez DPH 20%: 2.94 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Radiator Stop Leak 1

Prísada na utesnenie chladiča - prášok / blister /. Prípravok s obsahom hliníkového prášku, vhodný k trvalému zaceleniu skulinek, trhlín a netesností, vzniknutých v chladiacej sústave, chladiči, hlave valcov a bloku motora. Použiteľný so všetkými chladiacimi kvapalinami vrátane nemrznúcich zmesí. Nevytvára kaly a usadeniny, ktoré by upchali sústavu. Zabraňuje vnútornej korózii a premazáva vodnú pumpu.
Obsah ampulky vystačí na ošetrenie 20 - 25 litrov kvapaliny. 

 

Použitie:

Odstráňte veko vychladnutej chladiacej sústavy, natočte motor a nechajte bežať vo voľnobehu. Akonáhle sa kvapalina v systéme ohreje, nasypte prášok do chladiča a naskrutkujte späť veko sústavy. Absolvujte krátku prechádzku, počas ktorej sa netesnosti zacelia. Obsah balenia stačí na ošetrenie 25 litrov kvapaliny. Dbajte, aby sústava nebola kvapalinou preplnená a aby pri aplikácii prísady nedošlo k vytekaniu kvapaliny.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P407

Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

Princip AlumAseal