Prísada na utesnenie chladiča - prášok (24 ks po 20 g.)

Prípravok s obsahom hliníkového prášku, vhodný k trvalému zaceleniu netesností - balenie 24 ks.


Katalógové číslo: ASD24

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 68.55 EUR

Cena bez DPH 20%: 57.13 EUR


Dostupnosť: skladom      

Radiator Stop Leak 24

Prísada na utesnenie chladiča - prášok. Prípravok s obsahom hliníkového prášku, vhodný k trvalému zaceleniu dierok, trhlín a netesností, vzniknutých v chladiacej sústave, chladiči, hlave valcov a bloku motora. Použiteľný so všetkými chladiacimi kvapalinami vrátane nemrznúcich zmesí. Nevytvára kaly a usadeniny, ktoré by upchali sústavu. Zabraňuje vnútornej korózii a premazáva vodnú pumpu. Obsah ampulky vystačí na ošetrenie 20 - 25 litrov kvapaliny. Obsah krabičky je 24 ks ampuliek.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P407

Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

Princip funkce AlumAseal