Spray na čistenie bŕzd (532 ml)

Prípravok na vyčistenie všetkých typov bŕzd so zníženým zápachom.


Katalógové číslo: B33

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 5.88 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.90 EUR


Dostupnosť: skladom      

Brake Cleaner

Spray na čistenie bŕzd so zníženým zápachom. Vysoko účinný spray na dôkladné vyčistenie bubnových a kotúčových bŕzd od nečistôt, mastnoty a nebezpečného prachu. Pôsobí takmer okamžite, je rýchloschnúci a nezanecháva žiadne stopy. Pravidelným užívaním zvýšite účinnosť bŕzd, odstránite ich nepríjemné pískanie a obmedzíte hlučnosť.
Spray je mimoriadne horľavý.

 

Použitie:
Prikryte gumové, plastové a lakované partie, aby nedošlo k ich postriekaniu. Spray nanášajte najprv krátko z väčšej vzdialenosti 40-60cm, nedôjde tak k rozvíreniu nebezpečného brzdového prachu. Nechajte chvíľu pôsobiť a na ešte vlhký povrch naneste z väčšej blízkosti 30-40cm ďalší film prípravku, čím odstránite zažraté nečistoty. Po aplikácii nechajte vyschnúť a uvoľnenú špinu utrite suchou a čistou handrou alebo papierovou utierkou. Hadička zasadená do hlavičky spreja uľahčí ošetrenie menej dostupných miest. Ak dôjde k zasiahnutiu nežiaducich miest, látku okamžite odstráňte!

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi