Spray na čistenie bŕzd (532 ml)

Vysoko účinný spray na dôkladné vyčistenie bubnových a kotúčových bŕzd od nečistôt, mastnoty a nebezpečného prachu. So zníženým zápachom.


Katalógové číslo: B33

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 5.88 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.90 EUR


Dostupnosť: skladom      

Brake Cleaner

Spray na čistenie bŕzd so zníženým zápachom. Vysoko účinný spray na dôkladné vyčistenie bubnových a kotúčových bŕzd od nečistôt, mastnoty a nebezpečného prachu. Pôsobí takmer okamžite, je rýchloschnúci a nezanecháva žiadne stopy. Pravidelným užívaním zvýšite účinnosť bŕzd, odstránite ich nepríjemné pískanie a obmedzíte hlučnosť.
Spray je mimoriadne horľavý.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P332 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi