Ochrana a čistič kokpitu s vôňou nové auto (316 ml)

Kokpit spray - Nové auto


Katalógové číslo: 613825

Výrobca: Formula 1


MO cena vr. DPH: 6.56 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.47 EUR


Dostupnosť: skladom      

Ochrana a čistič kokpitu s vôňou - nové auto. Špičkový výrobok, vybavený mechanickým rozprašovačom. Oživuje, čistí a chráni vinyl, gumu, kožu a plast v interiéri automobilu. Osviežujúca parfumácia dokáže pohltiť nepríjemné pachy. Dodáva lesk bez zanechania mastného filmu. Prítomné unikátné polymérové častice s obsahom silikónu chránia pred UV žiarením a zabraňujú vyblednutiu a práchniveniu materiálov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P353

Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi