Tesnenie červené - spoje od -57°C do 343°C - samovytláčacia cartridge 226 g

Silikónové plošné tesnenie červené. Teplotný rozsah: od -57°C do +343°C.


Katalógové číslo: 80729

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 10.76 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.97 EUR


Dostupnosť: skladom 4 ks      

Viacúčelový flexibilný tmel na báze silikónu nahrádza bežné korkové, plstené, pryžové a kombinované vyrezávané, či pôvodné silikónové tesnenie. Vhodné na spojenie plôch z kovov a plastov najčastejšie pri automobilových dieloch. Odoláva vlhkosti  pôsobením olejov, pracovných kvapalín, vysokým tlakom a teplotám v rozmedzí -57 až +343 °C. Nedoporučuje sa pre spoje vystavené pôsobeniu benzínu a tesneniu hlavy valcov. Bezpečný pre všetky senzory.

 

Použitie:

Starostlivo očistite obe plochy, zbavte všetky mastnoty a zvyškov starého tesnenia. Držte spray pod uhlom 45 ° a opatrným pritlačením trysky k povrchu dielu nanášajte tmel na požadované miesto. Aplikujte v tenkej súvislej vrstve 2-3 mm vždy iba na jednu plochu. Pokiaľ sa má jednať iba o dočasný a provizórny spoj, na druhú plochu naneste tenký film oleja. Počkajte 10-15 minút a priložte diely k sebe. Spoj citlivo dotiahnite a nechajte vytvrdnúť 24 hodín. Tmel vytlačený pri spojení plôch starostlivo odstráňte nožom či nehorľavým čističom. Ak nepoužijete celý obsah spreja, vytlačte z trysky 1-2 cm silikónu, ktorý nechajte vytvrdnúť a poslúži ako zátka proti vyschnutiu obsahu. Pred ďalším použitím ju z trysky ľahko vytiahnete.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi