Tesnenie červené - spoje od -57°C do 343°C - samovytláčacia cartridge 226 g

Silikónové plošné tesnenie červené. Teplotný rozsah: od -57°C do +343°C.


Katalógové číslo: 80729

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 10.76 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.97 EUR


Dostupnosť: skladom      

Viacúčelový flexibilný tmel na báze silikónu nahrádza bežné korkové, plstené, pryžové a kombinované vyrezávané, či pôvodné silikónové tesnenie. Vhodné na spojenie plôch z kovov a plastov najčastejšie pri automobilových dieloch. Odoláva vlhkosti  pôsobením olejov, pracovných kvapalín, vysokým tlakom a teplotám v rozmedzí -57 až +343 °C. Nedoporučuje sa pre spoje vystavené pôsobeniu benzínu a tesneniu hlavy valcov. Bezpečný pre všetky senzory.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi