Zaistenie skrutkových spojov zelené penetrujúce - stredne silné (6ml)

Tekutý prípravok zabraňujúci uvoľňovaniu skrutkových spojov.


Katalógové číslo: 29000

Výrobca: Permatex


MO cena vr. DPH: 7.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.17 EUR


Dostupnosť: skladom      

Tekutý prípravok, zabraňujúci uvoľňovaniu skrutkových spojov z dôvodov vibrácií, otrasov, pohybu. Odpadá nutnosť použitia poistných matíc, poistných a pružných podložiek. Chráni pred koróziou, odoláva vlhkosti, pôsobeniu prevádzkových kvapalín a teplotám do +149°C. Má vynikajúce penetračné vlastnosti, a preto sa používa na už utiahnuté spoje. K demontáži nie je nutné použitie profesionálneho náradia. Nevhodný na plasty.

 

Použitie:

Pred použitím pretrepte! Aplikujte v primeranom množstve do závitu alebo pod hlavu skrutky a nechajte voľne vzlínať. Pre maximálny účinok nechajte vytvrdnúť 24 hodín.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P233

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P312

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ …

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P332 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P362

Kontaminovaný odev vyzlečte.

P403

Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi